Zaštita životne sredine

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Merenje i kontrola nivoa buke u životnoj sredini
Izrada plana zaštite
od udesa

Izrada politike prevencije udesa

Izrada plana upravljanja otpadom