Zaštita od požara

ZAŠTITA OD POŽARA IKONICA

Izrada plana zaštite
od požara

ZAŠTITA OD POŽARA IKONICA
Izrada elaborata zaštite od požara u zonama opasnosti
Pregled i ispitivanje hidrantskih instalacija na pritisak
ZAŠTITA OD POŽARA IKONICA

Projektovanje instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara

ZAŠTITA OD POŽARA IKONICA
Ispitivanje uređaja za detekciju i dojavu požara
Obuka radnika za početno gašenje požara