Vanredne situacije

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA

Institut za bezbednost i sigurnost na radu je ovlašćeno pravno lice za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije.
Prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik” br. 87/2018), Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.
Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.
Katastrofe se dešavaju iznenada i nasumično, bilo da su prouzrokovane prirodnim delovanjem ili delovanjem čoveka. Posledice katastrofa prevazilaze granicu podnošljivosti u vremenu dešavanja.
Ciljevi upravljanja katastrofalnim događajima su smanjenje potencijalnih šteta, otklanjanje posledica i efektivan oporavak. Upravljanje rizikom od katastrofa je prvi korak ka povećanju prevencije i pripremljenosti na neželjeni događaj, a time i smanjenju posledica katastrofe i troškova za sanaciju štete.